Verkoopvoorwaarden

 • Art 33. Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen voor een aankoop kunnen door de klant niet meer worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijk wederzijds schriftelijk akkoord.
   
 • Art 34. Voor toestellen onder garantie gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. Kosten voor herstellingen of onderhoud die niet gedekt zijn onder garantie van de fabrikant worden aan de klant gefactureerd, evenals eventuele verzendkosten.
   
 • Art 35. Bij verkoop van tweedehandsartikelen kan W4E geen garantie geven op de goederen. De klant koopt de goederen aan in de staat waarin ze zich bevinden.
   
 • Art 36. Om geldig te zijn moeten alle opmerkingen aangaande diensten of verkochte goederen schriftelijk gedaan worden binnen de 7 werkdagen volgend op de aflevering van de goederen.
   
 • Art 37. Voor te verzenden aankopen worden verzendingskosten aangerekend.

 

Algemene voorwaarden

 • Art 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, verhuur en levering van goederen en/of diensten door W4E bvba. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven mogelijk afwijkende voorwaarden van de klant. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De klant erkent en bevestigt voorafgaand aan elke transactie kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, en deze door het aangaan van de transactie te aanvaarden.
   
 • Art 2. Offertes opgemaakt door W4E voor zowel verhuur als voor verkoop zijn geldig gedurende 30 dagen of gedurende een kortere termijn indien zo vermeld in de offerte. Offertes zijn louter informatief en kunnen op elk ogenblik worden ingetrokken of gewijzigd door W4E. Tenzij anders aangegeven is in de offerte geen installatie, bediening, montage of transport e.d. inbegrepen.
   
 • Art 3. W4E behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten of bestellingen te weigeren.
   
 • Art 4. Elke offerte opgemaakt door W4E vormt, samen met deze Algemene Voorwaarden, een bindende overeenkomst vanaf de bevestiging door de klant. Indien een wijziging of aanvulling op een overeenkomst financiële of kwalitatieve gevolgen heeft, zal W4E de klant hierover inlichten. Mondelinge toezeggingen en/of wijzigingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door W4E.
   
 • Art 5. Facturen moeten contant betaald worden of ten laatste betaald zijn op de vermelde vervaldag, waarbij de dag van creditering van de rekening van W4E geldt als datum van betaling. Enkel mits uitdrukkelijk akkoord kan van deze betaalvoorwaarden worden afgeweken, waarbij elke afwijking enkel betrekking heeft op een specifieke factuur of op een specifiek contract en nooit kan ingeroepen worden als precedent. Bij herhaald contracteren tussen W4E en de klant kunnen geen rechten geput worden uit het repetitief karakter hiervan.
   
 • Art 6. Voor facturen van minder dan €20 incl. BTW zal forfaitair €6,5 facturatiekosten aangerekend worden.
   
 • Art 7. Eventuele bankkosten bij betaling van een factuur zijn ten laste van de klant.
   
 • Art 8. Klachten of betwistingen dienen behoorlijk gemotiveerd en binnen de 8 werkdagen volgend op de levering van de goederen/uitvoering van de werken schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van W4E om ontvankelijk te zijn. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. De betwisting door de klant van enige factuur of enig deel daarvan, om welke reden ook, geeft de klant niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.
   
 • Art 9. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag wordt het volledig saldo van alle facturen onmiddellijk invorderbaar. Indien betalingstermijnen werden toegestaan, vervallen deze bij het niet respecteren van een tussentijdse vervaldag of termijn en wordt het integrale saldo onmiddellijk verschuldigd, verhoogd met de toepasselijke nalatigheidsintresten en kosten (zie artikel 10).
   
 • Art 10. In geval de klant niet tijdig betaalt, wordt de factuur doorgestuurd naar onze externe partner, C&J Credit Services, die gemandateerd is voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de aanmanings- en inningskosten. De klant is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ene interest van 12% per jaar verschuldigd over het niet betaalde bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de gehele betaling, evenals een forfaitair schadebedrag van 10% van het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht van W4E op volledige schadevergoeding. Alle gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van W4E, waaronder kosten van interne en externe adviezen, die voor W4E voortvloeien uit het niet nakomen door de klant van zijn (betalings)verplichting, zijn voor rekening van de klant. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ter aflossing van verschuldigde intresten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
   
 • Art 11. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten of rechtsmiddelen, is W4E gerechtigd over te gaan tot onmiddellijke ontbinding van een overeenkomst, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen:
  a. Als de klant nalaat aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst te voldoen;
  b. Als na het afsluiten van de overeenkomst aan W4E ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
  c. Als W4E de klant bij het sluiten van de overeenkomst, of tijdens uitvoering daarvan, heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  d. In geval van faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling van of door de klant, of het indienen door de klant van een vrijwillig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (in de zin van de Belgische Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen).
   
 • Art 12. Adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. W4E kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen. Adviezen gegeven door W4E ontheffen de klant niet van de plicht om zelf de geschiktheid van de goederen na te gaan voor het door de klant beoogde doel.
   
 • Art 13. Indien de overeenkomst werkzaamheden op locatie betreft, dient de klant ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden snel en veilig kunnen uitgevoerd worden, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van W4E, voor door W4E aangestelde derden en voor het aan te voeren materiaal. Verder moet de klant de benodigde stroomaansluitingen en degelijke werkverlichting voorzien, en indien nodig hulpwerktuigen als hoogtewerkers en stellingen ter beschikking stellen en zorgen dat de werkzaamheden van anderen de uitvoering niet belemmeren of verhinderen. De klant is alle bijkomende kosten verschuldigd indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.
   
 • Art 14. Indien W4E wegens overmacht zijn verplichting naar de klant niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand met een maximum van 2 maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden. W4E is niet tot schadevergoeding gehouden indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig de overeenkomst kan nakomen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van W4E waarbij de naleving van de overeenkomst niet gevergd kan worden, waaronder, maar niet beperkt tot, heirkracht, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, tekort aan grondstoffen, verhindering of onderbreking van transportmogelijkheden, rampen, extreme weersomstandigheden, brand, (technische) storing, problemen bij toeleveranciers, maatregelen van enige overheidsinstantie.
   
 • Art 15. In geval van betwisting zullen alleen de Rechtbanken van Antwerpen, met inbegrip van de Vredegerechten, bevoegd zijn om recht te spreken.

 

Verhuurvoorwaarden

Klik hier om de verhuurvoorwaarden te raadplegen.

 

Bekijk zeker ook onze sociale media kanalen en blijf op de hoogte.